فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 19:38:49 +0330fa همه چیز در مورد گاز ایران از زبان وزیر نفت http://www.faratab.com/news/3419/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA Tue, 02 Aug 16 18:35:03 +0430 همه چیز در مورد گاز ایران از زبان وزیر نفت
زنگنه گفت:بیش از 95درصد جمعیت کشور تا سال 96 تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار می گیرند.

]]>