فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 09:10:27 +0330fa در انتخاب شریک سختگیرتر شده ایم http://www.faratab.com/news/3417/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8--%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85 Tue, 02 Aug 16 17:05:03 +0430 در انتخاب  شریک سختگیرتر شده ایم
معاون وزیر نفت گفت: با توجه به بهبود فضای رقابتی و مناسب شدن قیمتها در پسابرجام، شرکت ملی نفت ایران در تصمیم گیری برای همکاری با شرکتهای بین المللی، سختگیرتر شده است

]]>