فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 13:28:21 +0330fa منوچهر والی زاده: به امید رسیدگی به معضل بیکاری http://www.faratab.com/news/3379/-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%3A-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C Mon, 01 Aug 16 16:40:03 +0430  منوچهر والی زاده: به امید رسیدگی به معضل بیکاری
منوچهر والی زاده دوبلور پیشکسوت سینمای کشور و عضو انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم سینمای ایران همزمان با تغییر مدیریت خانه سینما و در آستانه سومین سال بازگشایی این نهاد صنفی گفت: امروزه بیکاری گریبانگیر بخش اعظمی از اهالی سینمای کشور شده و ما شاهد آ

]]>