فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 16:40:14 +0330fa محقق ایرانی جایزه نمایشگاه نورنبرگ آلمان را از آن خود کرد http://www.faratab.com/news/11073/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87--%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 05 Nov 19 14:25:00 +0330 محقق ایرانی جایزه نمایشگاه  نورنبرگ آلمان را از آن خود کرد
دکتر "حمیدالله افراسیابیان" متخصص طب سنتی به عنوان محقق ایرانی به دلیل تولید داروی گیاهی کبد چرب و کِرِم گیاهی پلاکتی جوان سازی پوست، موفق به دریافت جایزه ویژه هیات داوران نمایشگاه نورنبرگ آلمان (IENA) شد.

]]>
اصول ۶گانه تندرستی و جلوگیری از چاقی از نگاه طب سنتی http://www.faratab.com/news/3355/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DB%B6%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C Mon, 01 Aug 16 11:35:02 +0430 اصول ۶گانه تندرستی و جلوگیری از چاقی از نگاه طب سنتی

]]>