فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 20:31:47 +0330fa خواستن یا نخواستن،موضوع قرارداد گازی ایران و پاکستان http://www.faratab.com/news/3335/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%8C%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 01 Aug 16 02:10:04 +0430 خواستن یا نخواستن،موضوع قرارداد گازی ایران و پاکستان
رمضانی گفت: باید با پاکستان بحث جدی داشته باشیم و ببینیم این کشور نهایتا گاز ایران را می‌خواهد یا خیر؟

]]>