فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 00:07:19 +0330fa خیابانی که جهان را متحول کرد http://www.faratab.com/news/3330/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 03 Aug 16 09:22:22 +0430 خیابانی که جهان را متحول کرد
کشور بوسنی برای بسیاری از مردم دنیا پیش از آنکه تداعی جنگ خونین که ۴ سال به طول انجامید باشد یادآور آغاز جنگ جهانی اول است .ممکن است خیلی از کسانی که به تاریخ علاقه چندانی ندارند یا اطلاعات زیادی از دو جنگ جهانی و حتی تاریخ اروپا نداشته باشند اما به خوبی

]]>