فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 24 Nov 20 12:10:37 +0330fa احتمال دارد نوعی ساختار کنفدرالی بر سوریه حاکم شود http://www.faratab.com/news/3326/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 30 Jul 16 18:49:25 +0430 احتمال دارد نوعی ساختار کنفدرالی بر سوریه حاکم شود
جان برنان، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) دراعترافی علنی و نادر گفت: سوریه ممکن است بعد از جنگ پنج ساله در وضعیت کنونی‌اش یعنی یک کشور منسجم باقی نماند.

]]>