فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 06 Aug 21 04:16:54 +0430fa دوبله، یعنی درک بهتر فیلم http://www.faratab.com/news/3309/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85 Sat, 30 Jul 16 22:45:02 +0430 دوبله، یعنی درک بهتر فیلم
گفته می‌شود دوبله در اوایل دهه ۱۹۳۰ و با هدف غلبه‌ بر مشکلی پدید آمد که بسیاری از بازارهای اروپایی با آن مواجه بودند و آن مشکل موجود بر سر راه تجاری‌سازی فیلم‌های حاوی دیالوگ بود.

]]>