فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 08:48:53 +0330fa ۱۱۱ تن آنتن مخابراتی از فنلاند http://www.faratab.com/news/3294/%DB%B1%DB%B1%DB%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF Sat, 30 Jul 16 18:30:04 +0430 ۱۱۱ تن آنتن مخابراتی از فنلاند
طبق آمار گمرک در ۳ ماه منتهی به خرداد سال ۹۵, ۱۱۱ تن آنتن مخابراتی وارد کشور شده است.

]]>