فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 20:49:59 +0330fa «یکتا» با پژمان بازغی و شبنم قلی خانی راهی کارخانه می‌شود http://www.faratab.com/news/3295/%C2%AB%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%BA%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85-%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 30 Jul 16 02:30:05 +0430 «یکتا» با پژمان بازغی و شبنم قلی خانی راهی کارخانه می‌شود
مجموعه تلویزیونی «یکتا» با مرور زمان و فیلمبرداری در مناطق مختلف تهران، راهی کارخانه می شود.

]]>