فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Oct 21 01:59:38 +0330fa اجرایی شدن سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌ های غیرواگیر http://www.faratab.com/news/3288/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1 Sat, 30 Jul 16 00:30:05 +0430 اجرایی شدن سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌ های غیرواگیر
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان این که سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در حال حاضر در چهار شهرستان در حال اجراست، گفت که به زودی این سند در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

]]>