فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 17:54:31 +0330fa «بازار آب» و حفظ پهنه تمدن ايراني http://www.faratab.com/news/3218/%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%C2%BB-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A Wed, 27 Jul 16 18:44:25 +0430 «بازار آب» و حفظ پهنه تمدن ايراني
صحبت از بازار آب و نحوه اجرايي کردن آن مستلزم رعايت جوانب احتياط است و نبايد تسليم تصميمات عجولانه در اين امر شد. چرا که اجراي ناگهاني چنين امر مهمي مي تواند زمينه ساز ايجاد شوک اجتماعي در جامعه بويژه در ميان کشاورزان کم بضاعت شود

]]>