فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:13:20 +0330fa احتمال ابتلای بیش از یک‌ونیم میلیون زن باردار به ویروس زیکا http://www.faratab.com/news/3198/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Wed, 27 Jul 16 23:25:04 +0430 احتمال ابتلای بیش از یک‌ونیم میلیون زن باردار به ویروس زیکا
متخصصان آمریکایی و انگلیسی پیش‌بینی کرده‌اند که بیش از یک‌ونیم میلیون زن در آمریکای مرکزی و جنوبی در معرض ابتلا به ویروس زیکا هستند.

]]>