فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:43:13 +0330fa شیر سوسک غذای مقوی نسل آینده! http://www.faratab.com/news/3178/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%21 Wed, 27 Jul 16 09:55:21 +0430 شیر سوسک غذای مقوی نسل آینده!
محققان می گویند شیر نوعی سوسک این قابلیت را دارد که به عنوان ماده مغذی مردم جهان در آینده به کار گرفته شود.

]]>