فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 04:52:30 +0330fa اردوغان نگران چیست؟ http://www.faratab.com/news/3160/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 26 Jul 16 15:20:04 +0430 اردوغان نگران چیست؟
«اردوغان» در ادامه اقدامات «پسا کودتایی» خود دستور تعطیلی بیش از یک هزار مدرسه خصوصی منتسب به «فتح الله گولن» و اخراج معلمان را صادر کرد اما چرا وی از این مراکز آموزشی در هراس است؟

]]>