فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 23:12:11 +0330fa برای نویسنده شدن روی همه چیز پا گذاشتم http://www.faratab.com/news/3115/-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85 Mon, 25 Jul 16 21:40:07 +0430  برای نویسنده شدن روی همه چیز پا گذاشتم
نویسنده «قصه‌های مجید» در مورد ترجمه کارهایش گفت: انسان ایرانی را بی آنکه شعار دهم و اغراق کنم و بگویم ما بهتر از شما(اشاره به غیر ایرانی‌ها) هستیم نشان دادم. بله من غیر ایرانی‌ها را راجع به ایرانی‌ها و فرهنگ ایرانی مطلع‌تر کردم.

]]>