فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 21:37:30 +0330fa بررسی سیاست های اتحادیه اروپا، ایران مستقل و اروپایی متحد http://www.faratab.com/news/3080/-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF Mon, 25 Jul 16 00:35:06 +0430  بررسی سیاست های اتحادیه اروپا، ایران مستقل و اروپایی متحد
نشست تخصصی «بررسی سیاست های اتحادیه اروپا، ایران مستقل و اروپایی متحد» روز سه شنبه پنجم مرداد 1395 در محل دانشکده مطالعات جهان برگزار می شود.

]]>