فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:00:17 +0330fa در 6ماه 45 میلیارد دلار قرارداد خارجی امضا کرده ایم http://www.faratab.com/news/3022/%D8%AF%D8%B1-6%D9%85%D8%A7%D9%87-45-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85 Wed, 20 Jul 16 20:50:05 +0430 در 6ماه 45 میلیارد دلار قرارداد خارجی امضا کرده ایم
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه از دی ماه سال گذشته تاکنون ۴۵ میلیارد دلار قرارداد با خارجی‌ها امضا شده است گفت: قرارداد با بوئینگ بیشتر از آنکه برای ایران مهم باشد، برای آمریکا حساس است.

]]>