فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 08:24:00 +0330fa «لیلا اوتادی» اولین هنرمند ایرانی صاحب برند http://www.faratab.com/news/2983/%C2%AB%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF Tue, 19 Jul 16 13:10:02 +0430 «لیلا اوتادی» اولین هنرمند ایرانی صاحب برند
برای اولین بار یک هنرمند در ایران، صاحب عطر برند خود شد!

]]>