فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 06 Aug 21 04:18:47 +0430fa «امبر هرد» به عنوان زیباترین زن دنیا انتخاب شد http://www.faratab.com/news/2945/%C2%AB%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Tue, 19 Jul 16 00:09:42 +0430 «امبر هرد» به عنوان زیباترین زن دنیا انتخاب شد
امبر هرد بازیگر 30 ساله آمریکایی در آخرین تحقیقات دانشمندان به عنوان زیباترین چهره زن در دنیا برگزیده شد.

]]>