فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 17:21:11 +0330fa کلمات فارسی که انگلیسی‌ها استفاده می‌کنند! http://www.faratab.com/news/2949/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%21 Mon, 18 Jul 16 01:44:28 +0430 کلمات فارسی که انگلیسی‌ها استفاده می‌کنند!
برخلاف تصور بیشتر ما این مبادلات بین زبانی همیشه یک جریان یک طرفه نیست و در کنار کلمات وارداتی از زبان های مختلف کلماتی هم که از زبان فارسی به زبان های دیگر صادر شده اند کم نیستند.

]]>