فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 24 Nov 20 13:37:07 +0330fa پرولتاریای دانشگاهی در ایران http://www.faratab.com/news/2948/-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 18 Jul 16 01:35:04 +0430  پرولتاریای دانشگاهی در ایران
پرولتاریای دانشگاهی ریشه در آرای مارکس و انگلس دارد: براساس این وضعیت، دانشگاه‌ها هرچه بیشتر از روشنگری دور و به بنگاه تبدیل می‌شوند.

]]>