فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 18:03:23 +0330fa دولت تدبیر و امید با همه تخلف ها مبارزه می کند http://www.faratab.com/news/2943/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 18 Jul 16 11:45:03 +0430 دولت تدبیر و امید با همه تخلف ها مبارزه می کند
رئیس جمهوری گفت: دولت قول می دهد با حقوق های نامتعارف برخورد قاطع کند همانطور که اقدام های فوری هم کرده است؛ اما اگر گوشه ای تخلفی بوده به این معنا نیست که دزدی های سال های قبل فراموش شود.

]]>