فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 19:56:27 +0330fa درآمد نجومی «کیم کارداشیان» از یک بازی سازی! http://www.faratab.com/news/2936/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%21 Sun, 17 Jul 16 15:30:02 +0430 درآمد نجومی «کیم کارداشیان» از یک بازی سازی!
کیم کارداشیان هنرمند معروف ارمنی/آمریکایی توانست با طراحی بازی ساده برای اندروید به درآمدی نجومی دست یابد.

]]>