فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 23:14:09 +0330fa «کریس همسورث» به «شکارچیان ارواح» پیوست http://www.faratab.com/news/2933/%C2%AB%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AB%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%C2%BB-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA Sun, 17 Jul 16 13:20:03 +0430 «کریس همسورث» به «شکارچیان ارواح» پیوست
کریس همسورث در نسخه دوباره سازی شده و زنانه کمدی اکشن «شکارچیان ارواح»، یکی از نقش های اصلی را بازی می کند.

]]>