فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 00:00:11 +0330fa مریل استریپ برای کلینتون سنگ تمام گذاشت! http://www.faratab.com/news/3227/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%21 Thu, 28 Jul 16 12:40:02 +0430 مریل استریپ برای کلینتون سنگ تمام گذاشت!
شب گذشته (سه شنبه شب) و در جریان میتینگ انتخاباتی حزب دمکرات، بسیاری از چهره های سیاسی و سینمایی امریکا حضور داشتند.

]]>
مریل استریپ، فمینیست یا انسان گرا؟ http://www.faratab.com/news/2931/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%8C-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%9F Sun, 17 Jul 16 11:15:04 +0430 مریل استریپ، فمینیست یا انسان گرا؟
مریل استریپ در فیلم تازه اش «حق را» در نقش امیلین پن هرست، فعال بریتانیایی حقوق زنان؛ بازی کرده است.

]]>