فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 18:28:35 +0330fa «دواین جانسون» به عنوان پولساز ترین بازیگر برگزیده شد http://www.faratab.com/news/2930/%C2%AB%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sun, 17 Jul 16 10:15:03 +0430 «دواین جانسون» به عنوان پولساز ترین بازیگر برگزیده شد
دواین جانسون یا «راک» به عنوان پردرآمدترین بازیگر جهان شناخته شد.

]]>