فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 05 Jul 20 02:23:03 +0430fa مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد http://www.faratab.com/news/11163/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%8F%D8%B1%D8%AF Mon, 09 Dec 19 22:48:59 +0330 مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد
در رثایی آن نیکمَرد کُرد مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد

]]>
آینده ترکیه و کُردها در پس مناقشه و جنگ؟! http://www.faratab.com/news/10791/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%9F%21 Sat, 12 Oct 19 17:51:06 +0330 آینده ترکیه و کُردها در پس مناقشه و جنگ؟!
ماجراجویی های فراتر از توافقات قبلی برای ترکیه و منطقه تبعات ناخواسته و بلند مدتی را بوجود خواهد آورد....

]]>
در رثای نه به خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی http://www.faratab.com/news/9045/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AB%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 27 Nov 18 12:30:49 +0330 در رثای نه به خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی

]]>
نشست تخصصی بررسی روندهای پیش رو در عراق فردا http://www.faratab.com/news/8199/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7 Thu, 17 May 18 12:39:52 +0430 نشست تخصصی بررسی روندهای پیش رو در عراق فردا

]]>
ارشاد رشیدی رستمی در یک نگاه (رزومه کاری و علمی) http://www.faratab.com/news/7431/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%28%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%29 Mon, 19 Feb 18 01:39:28 +0330 ارشاد رشیدی رستمی در یک نگاه (رزومه کاری و علمی)

]]>
عفرین، ویتنام ترکیه؟ http://www.faratab.com/news/7209/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%9F Fri, 19 Jan 18 22:20:02 +0330 عفرین، ویتنام ترکیه؟

]]>
انتخابات کاتالونیا و آینده هویت گرایی از اروپا تا خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7097/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Fri, 22 Dec 17 00:59:28 +0330 انتخابات کاتالونیا و آینده هویت گرایی از اروپا تا خاورمیانه

]]>
بازخوانی چگونگی سقوط کرکوک و آینده اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/6735/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 18 Oct 17 04:31:29 +0330 بازخوانی چگونگی سقوط کرکوک و آینده اقلیم کردستان

]]>
آیا رفراندوم اقلیم کردستان اجتناب ناپذیر بود؟ http://www.faratab.com/news/6658/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Mon, 02 Oct 17 14:28:04 +0330 آیا رفراندوم اقلیم کردستان اجتناب ناپذیر بود؟
نوشتار پیش رو بدنبال پاسخ به این سوال است، که آیا رفراندوم اقلیم کردستان اجتناب ناپذیر بود؟

]]>
آیا آمریکا در سوریه بدنبال کریدور برای اقلیم کردستان است؟ http://www.faratab.com/news/6606/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 14 Sep 17 19:23:35 +0430 آیا آمریکا در سوریه بدنبال کریدور برای اقلیم کردستان است؟
فرجام جنگ در شرق سوریه و تقسیم مناطق نفوذ

]]>
ایران و چالش تولد همسايگان جديد http://www.faratab.com/news/6551/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF Wed, 23 Aug 17 02:39:21 +0430 ایران و چالش تولد همسايگان جديد
بررسی سنت رفتاري ايران در برابر تغييرات سياسي آن‌سوي مرزها

]]>
در تجلیل شاعری از نسل چهارم شعر کُردی / از «کلاغ یعنی قفس خالی» تا ... http://www.faratab.com/news/6453/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C---%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%C2%BB-%D8%AA%D8%A7-... Thu, 20 Jul 17 15:38:39 +0430 در تجلیل شاعری از نسل چهارم شعر کُردی /  از «کلاغ یعنی قفس خالی» تا ...

]]>
تهران -ریاض؛ همپیمانی با دشمنان پیشین! http://www.faratab.com/news/5956/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%9B-%D9%87%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%21 Thu, 30 Mar 17 14:44:26 +0430 تهران -ریاض؛ همپیمانی با دشمنان پیشین!
«اگر هیتلر به جهنم حمله کند ما باید با شیطان همپیمان شویم.» چرچیل به عنوان یک سیاستمدار رئالیست این گفته ها را طی جنگ دوم جهانی در مورد حمله هیتلر به شوروی و همپیمانی با استالین بیان کرد

]]>
پیشروی سریع مخالفین در حما علیه اسد و داعش http://www.faratab.com/news/5945/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Fri, 24 Mar 17 04:48:07 +0430 پیشروی سریع مخالفین در حما علیه اسد و داعش
مخالفین اسد توانسته اند مناطق وسیعی شامل چندین شهر و شهرک، روستا و بلندی های استراتژیک را هم گام با تحمیل کردن تلفات زیادی بر نیروهای دولتی متصرف شوند و به سه کیلومتری دروازهای شهر استراتژیک حما مرکز استان حما برسند

]]>
465 هزار نفر کشته از آغاز بحران سوریه تا امروز! http://www.faratab.com/news/5902/-465-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%21 Tue, 14 Mar 17 00:18:05 +0330  465 هزار نفر کشته از آغاز بحران سوریه تا امروز!
سازمان دیدبان حقوق بشر در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته های بحران سوریه از آغاز تا به امروز را 465 هزار نفر اعلام کرد

]]>
کشتیبان را سیاستی دگر آمد http://www.faratab.com/news/4668/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF Sat, 19 Nov 16 03:01:51 +0330 کشتیبان را سیاستی دگر آمد
به نظر می رسد مشاوران و نزدیکان ترامپ در سیاست خارجی را کسانی تشکیل خواهند داد که دیدگاههای سرسختانه ای در برابر ایران، روسیه و چین دارند

]]>
نمایندگان کُرد قربانیان جدید تک تازی اردوغان http://www.faratab.com/news/4481/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sat, 05 Nov 16 01:48:46 +0330 نمایندگان کُرد قربانیان جدید تک تازی اردوغان
آینده سیاسی ترکیه در چنین شرایط نوینی، نشانگر حرکت به سوی افزایش تنش داخلی در سایه سیاستهای امنیتی و کنترل شدید پلیسی خواهد بود که دستکمی از دولت کودتا دهه 1980 ندارد.

]]>
اما و اگرهای عملیات آزادسازی موصل http://www.faratab.com/news/3675/%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84 Thu, 18 Aug 16 11:25:17 +0430 اما و اگرهای عملیات آزادسازی موصل
آزادسازی موصل بزرگترین عملیات نیروهای درگیر با داعش طی چند سال اخیر است که با توجه به بسته شدن حلقه محاصره کامل شهر، برای داعش گزینه یا جنگ یا مرگ، باقی خواهد ماند که این امر به افزایش تلفات انسانی در آن منجر خواهد شد

]]>
نه ترکیه مصر بود و نه اردوغان، مرسی! http://www.faratab.com/news/2918/%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B3%DB%8C%21 Sat, 16 Jul 16 15:37:58 +0430 نه ترکیه مصر بود و نه اردوغان، مرسی!
ترکیه مصر نیست و اردوغان و دوستانش در عرصه سیاست، مرسی و اخوان المسلمین کم تجربه نبودند. در ترکیه حزب حاکم (عدالت و توسعه) برای بیش از 14 سال توانسته بیش از نصف آرا شهروندان خودش را بدست بیاورد.

]]>
ائتلاف پراختلاف آمریکایی در شمال سوریه http://www.faratab.com/news/2496/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Mon, 27 Jun 16 01:39:03 +0430 ائتلاف پراختلاف آمریکایی در شمال سوریه
در حالی که جنگ نیروهای تحت حمایت آمریکا در جبهه‌های شمالی سوریه به مقاطع حساس خود رسیده است، فقدان اعتماد متقابل میان نیروهای کُرد و اعراب سنی به مانعی جدی در مسیر دستیابی به اهداف این ائتلاف تبدیل شده است.

]]>
آتش از خانه همسایه درویش مخواه http://www.faratab.com/news/2400/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87- Sat, 18 Jun 16 23:36:55 +0430 آتش از خانه همسایه درویش مخواه
برای رفع آلودگی هوای این روزهای مناطق زاگرس نشین یقه بشار اسد و حیدر العبادی را بگیریم یا سراغ از مدیریت خانم ابتکار!

]]>
بررسی مطبوعات بین المللی و انگلیسی زبان 3 ژوئن 2016 http://www.faratab.com/news/2200/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-3-%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86-2016 Sat, 04 Jun 16 00:03:43 +0430 بررسی مطبوعات بین المللی و انگلیسی زبان 3 ژوئن 2016

]]>
از تهدید پوتین تا پیشروی پیشمرگان کُرد واعراب علیه داعش http://www.faratab.com/news/2136/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Sun, 29 May 16 15:59:35 +0430 از تهدید پوتین تا پیشروی پیشمرگان کُرد واعراب علیه داعش

]]>
تمایل باراک اوباما برای ایجاد جهان عاری از سلاح هسته‌ای http://www.faratab.com/news/2109/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Fri, 27 May 16 21:00:07 +0430 تمایل باراک اوباما برای ایجاد جهان عاری از سلاح هسته‌ای

]]>
از اجلاس جی7 در ژاپن تا عبور قیمت نفت از عدد 50 دلار http://www.faratab.com/news/2093/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%DB%8C7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-50-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1 Thu, 26 May 16 20:43:21 +0430 از اجلاس جی7 در ژاپن تا عبور قیمت نفت از عدد 50 دلار

]]>
از سفر اوباما به ویتنام تا حملات تروریستی داعش به سواحل سوریه http://www.faratab.com/news/2059/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Tue, 24 May 16 17:32:22 +0430 از سفر اوباما به ویتنام تا حملات تروریستی داعش به سواحل سوریه

]]>
کشته شدن رهبر طالبان در صدر اخبار بین المللی http://www.faratab.com/news/2013/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Mon, 23 May 16 09:08:33 +0430 کشته شدن رهبر طالبان در صدر اخبار بین المللی

]]>