فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 20:13:49 +0330fa ژاله صامتی: در برزخ دیده نشدن و دیده شدن http://www.faratab.com/news/2900/%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%3A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86 Sat, 16 Jul 16 15:55:03 +0430 ژاله صامتی: در برزخ دیده نشدن و دیده شدن
آن‌هایی که تئاتر خوانده‌اند و خاستگاهشان عرصه نمایش است غالباً بازیگران برجسته‌ای به‌حساب می‌آیند و ورودشان به مدیوم سینما و تلویزیون تنها می‌تواند این برجسته بودن را برای عموم قابل‌رؤیت کند.برای ژاله صامتی که در دهه سوم بازیگری‌اش به سر می‌برد اما هنوز

]]>