فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 19 Jun 21 08:06:25 +0430fa همایون شجریان: ناراحتی پدر از شایعات و خوشحالی اش از رونالدو! http://www.faratab.com/news/2899/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%21 Sat, 16 Jul 16 14:55:03 +0430 همایون شجریان: ناراحتی پدر از شایعات و خوشحالی اش از رونالدو!
همایون شجریان شایعات منتشر شده درباره سلامتی پدرش را تکذیب کرد و خبر از نتایج خوب آزمایش‌های او داد.

]]>