فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 21:16:03 +0330fa اعلام نامزدهای جایزه «شصت‌ وهشتمین جوایز امی» http://www.faratab.com/news/2897/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87--%C2%AB%D8%B4%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C-%D9%88%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB- Sat, 16 Jul 16 12:50:03 +0430 اعلام نامزدهای جایزه  «شصت‌ وهشتمین جوایز امی»
«بازی تاج و تخت» سریال پرطرفدار شبکه اچ‌بی‌او بار دیگر در فهرست نامزدهای جایزه امی بیشترین نامزدی را به نام خود ثبت کرد.

]]>