فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 23:05:46 +0330fa کنسرت «هنگامه قاضیانى» به تعویق افتاد http://www.faratab.com/news/2895/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%C2%AB%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%89%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF Sun, 17 Jul 16 01:10:04 +0430 کنسرت «هنگامه قاضیانى» به تعویق افتاد
در شرایطى که بنا بود هنگامه قاضیانى ٢٣ تیرماه در تالار وحدت کنسرتى ویژه بانوان داشته باشد، از تعویق کنسرتش خبر داد.

]]>