فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 05:00:24 +0330fa دولت فرانسه هیچ ارتباطی با گروهک منافقین ندارد/ تروریست خواندن منافقین به تنهایی کافی نیست http://www.faratab.com/news/2889/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Fri, 15 Jul 16 14:51:13 +0430 دولت فرانسه هیچ ارتباطی با گروهک منافقین ندارد/ تروریست خواندن منافقین به تنهایی کافی نیست

]]>