فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:46:53 +0330fa کاهش اعتماد به دولت اولاند در مبارزه با تروریسم http://www.faratab.com/news/3000/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85 Tue, 19 Jul 16 22:20:03 +0430 کاهش اعتماد به دولت اولاند در مبارزه با تروریسم
نتایج یک نظرسنجی از کاهش شدید اعتماد به توانایی دولت فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در مبارزه با تروریسم حکایت دارد.

]]>
صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۲۶ تیر http://www.faratab.com/news/2913/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%AA%DB%8C%D8%B1 Sat, 16 Jul 16 12:07:52 +0430 صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۲۶ تیر

]]>
کنسرت موسیقی ساحلی که به خاک و خون کشیده شد http://www.faratab.com/news/2886/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF Fri, 15 Jul 16 09:34:53 +0430 کنسرت موسیقی ساحلی که به خاک و خون کشیده شد

]]>