فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 20:49:08 +0330fa تاملی در پیش شرط های توسعه اورامانات http://www.faratab.com/news/2872/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Sun, 17 Jul 16 10:43:58 +0430 تاملی در پیش شرط های توسعه اورامانات
اورامانات توام با تبعیض ملی حاکم بر دیگر مناطق کردنشین از تبعیض دیگری نیز در رنج است، که تبعیض محلی می باشد. انتظار و توقع جامعه کردنشین ایران و مردم اورامانات از نظام سیاسی و دولتمردان، توسعه عدالت محور متوازن با دیگر مناطق کشور است.

]]>