فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 18:11:38 +0330fa «جنیفر یو نلسون» کارگردانی «تاریک ترین ذهن» را پذیرفت http://www.faratab.com/news/2855/%C2%AB%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1-%DB%8C%D9%88-%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86%C2%BB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%86%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA Thu, 14 Jul 16 12:15:03 +0430 «جنیفر یو نلسون» کارگردانی «تاریک ترین ذهن» را پذیرفت

]]>