فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 14:52:59 +0330fa اهمیت بنیادین امنیت و ثبات دریای خزر برای ملت های منطقه http://www.faratab.com/news/2854/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Wed, 13 Jul 16 15:29:25 +0430 اهمیت بنیادین امنیت و ثبات دریای خزر برای ملت های منطقه
ظریف صلح و ثبات دریای خزر را برای ملت ها و دولت های منطقه دارای اهمیتی بنیادین دانست و آن را به عنوان زیربنای هرگونه توسعه اقتصادی و رفاه ملت ها عنوان کرد.

]]>