فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 05:10:57 +0330fa نیم قرن کارگردانی شاعرانه؛ از گزارش تا طعم گیلاس http://www.faratab.com/news/2851/%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3 Wed, 13 Jul 16 14:36:13 +0430 نیم قرن کارگردانی شاعرانه؛ از گزارش تا طعم گیلاس
استاد عباس کیارستمی با دریافت ۳۲ دستاورد شخصی عنوان پر افتخارترین هنرمند ملی ایران را داراست.

]]>