فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 04:57:46 +0330fa سینمایی که بال دارد اما پرواز نمی کند! http://www.faratab.com/news/2838/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%21 Wed, 13 Jul 16 06:05:02 +0430 سینمایی که بال دارد اما پرواز نمی کند!
بحثي در باب جاي خالي ژانر علمي-تخيلي درسينماي ايران در گفت و گوي باني فيلم با سينماگران- بخش پاياني

]]>