فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 23:34:50 +0330fa ناتو و ورشو؛ علیه مسکو http://www.faratab.com/news/2832/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%88--%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%9B-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88 Wed, 13 Jul 16 00:55:19 +0430 ناتو و  ورشو؛ علیه مسکو
در نشست دو روزه سران ناتو در ورشو بر دو تهديد در دو منطقه تاكيد شده است: روسيه در شرق اروپا و داعش در جنوب و منطقه خاورميانه و شمال افريقا. نشست ناتو با هدف نهایی کردن بزرگترین طرح تقویت مواضع نظامی این سازمان در برابر روسيه و به شكلي نمادين در ورشو مقر

]]>