فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 23:47:29 +0330fa انفال؛ از فرآیند یک مسئله تا متن یک فاجعه http://www.faratab.com/news/2815/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87 Tue, 12 Jul 16 03:56:04 +0430 انفال؛ از فرآیند یک مسئله تا متن یک فاجعه
نگاهی گذرا به خوانش فاجعه، اهمیت و برخی از عوامل آن

]]>