فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:19:14 +0330fa «این اتفاق رخ نمی‌دهد....!» http://www.faratab.com/news/2808/%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%AE-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF....%21%C2%BB Tue, 12 Jul 16 03:45:05 +0430 «این اتفاق رخ نمی‌دهد....!»
«ماری دیویدسون زاکاری» زنی که پس از بیماری نزد پزشک رفت و پزشکان بیماری او را به اشتباه سرطان تشخیص دادند، داستان زندگی خود را برای دیگران در کتابی توضیح داد.

]]>