فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:54:53 +0330fa گریه فرانسوی ها تا شادی پرتغالی ها در شب رویایی پاریس http://www.faratab.com/news/2805/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C--%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3- Mon, 11 Jul 16 22:31:01 +0430 گریه فرانسوی ها تا شادی پرتغالی ها در شب رویایی  پاریس
قهرمانی در یورو 2016 و در سرزمین فرانسه با دفاع خوب و با حوصله بازی کردن پرتغال، این تیم را به اولین قهرمانی اش در اروپا رساند.

]]>