فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 04:56:24 +0330fa «ترزا می» نخست وزیر آینده انگلیس http://www.faratab.com/news/2798/%C2%AB%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3 Mon, 11 Jul 16 22:45:02 +0430 «ترزا می» نخست وزیر آینده انگلیس
منابع انگلیسی روز دوشنبه گفتند که ' آندریا لیدسام' به صورت غیر منتظره از رقابت رهبری حزب محافظه کار کناره گیری کرده است و بدین ترتیب تنها رقیبش 'تراز می' جانشین دیوید کامرون رهبر این حزب و نخست وزیر آینده انگلیس خواهد بود.

]]>