فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 13:58:06 +0330fa گزینه ترامپ برای معاونت اولی در میان منافقین حاضر شد http://www.faratab.com/news/2793/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Mon, 11 Jul 16 15:56:48 +0430 گزینه ترامپ برای معاونت اولی در میان منافقین حاضر شد
نیوت گینگریچ، از مهم‌ترین گزینه‌های نامزدی برای معاونت اولی ترامپ در نشست سالانه منافقین، به سیاست‌های اوباما علیه ایران شدیداً حمله کرد

]]>