فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 20:28:13 +0330fa سریال اعترافات تکراری غرب http://www.faratab.com/news/2792/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8 Mon, 11 Jul 16 14:15:19 +0430 سریال اعترافات تکراری غرب
همین 3 سال پیش بود که استفان والت اعلام کرد آمریکا محکوم به شکست در جنگ افغانستان است زیرا با آمادگی کامل وارد زمین بازی نشده بود و در واقع تمامی تلاش هایی که از سوی آمریکا به کار بسته شد چیزی نبود جز یک اشتباه بزرگ.

]]>