فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 11:34:23 +0330fa بیست ویکمین سالگرد قتل عام در سربرنیتسا http://www.faratab.com/news/2874/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D8%A7 Thu, 14 Jul 16 15:20:20 +0430 بیست ویکمین سالگرد قتل عام در سربرنیتسا
همزمان با آیین بیست و یکمین سالگرد فجیع ترین قتل عام در اروپا پس از جنگ جهانی دوم، مسلمانان بوسنی و هرزگوین 125 جنازه تازه کشف شده از حادثه غم انگیز سربرنیتسا را تشییع و به خاک سپردند.

]]>
بیست ویکمین سالگرد قتل عام در سربرنیتسا http://www.faratab.com/news/2878/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D8%A7 Thu, 14 Jul 16 15:20:16 +0430 بیست ویکمین سالگرد قتل عام در سربرنیتسا

]]>
سربرنیتسا، لکه ننگی در تاریخ اروپا http://www.faratab.com/news/2774/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%8C-%D9%84%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Mon, 11 Jul 16 16:43:27 +0430 سربرنیتسا، لکه ننگی در تاریخ اروپا
بیش از بیست سال از حادثه ی وحشتناک و قرون وسطی ای شهر سربرنیستا در بوسنی می گذرد. واقعه ای که از آن به عنوان بزرگترین نسل کشی بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا یاد می کنند .درگیری خونینی که آتش آن پس از فروپاشی یوگسلاوی زبانه کشید و منجر به قتل عام مردم مسلما

]]>