فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 11:10:09 +0330fa ناگفته های «مایکل شنون» از تجربیات بازیگری http://www.faratab.com/news/2779/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C Mon, 11 Jul 16 17:40:01 +0430 ناگفته های «مایکل شنون» از تجربیات بازیگری
مایکل شنون بازیگر در جشنواره کارلووی واری با نمایش جدیدترین فیلمش درباره دنیای بازیگری هم صحبت کرد.

]]>