فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 17:24:07 +0330fa فردوس کاویانی بیمار نیست http://www.faratab.com/news/2772/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 11 Jul 16 13:25:03 +0430 فردوس کاویانی بیمار نیست
آقای کاویانی هیچ گونه بیماری ندارد و اینکه ایشان آلزایمر گرفته شایعه است.

]]>