فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 04:19:39 +0330fa نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، ٣ تا چهار ماه آینده امضا خواهد شد http://www.faratab.com/news/2764/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D9%A3-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Mon, 11 Jul 16 11:45:03 +0430 نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، ٣ تا چهار ماه آینده امضا خواهد شد
معاون وزیر نفت با بیان اینکه اولین قرارداد توسعه صنعت نفت در قالب قراردادهای جدید تا ۳ ماه آینده امضا می‌شود، گفت: اطلاعات میادین مشترک نفت و گاز در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گرفت

]]>